/ भू-उपयोग क्षेत्र वडागत वर्गीकरण | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

भू-उपयोग क्षेत्र वडागत वर्गीकरण

 

भू-उपयोग क्षेत्र वडागत वर्गीकरणको नयाँ फाइल

सि.नं. वडाको नाम फाइल लिंक
१  घेराबारी File Download
२  पथरिया २ र ३  File Download
केचना  File Download
पाठामारी File Download
बनियानी File Download
बालुबाड़ी File Download

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.